Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang tula.

.

. 1.

answered • expert verified.

- Paggalang sa ating kapwa at pagkakaroon ng lakas ng loob at tapang.

GAWAIN 1 Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang mangyayari kapag hindi napangasiwaan ng tao ang kaniyang. 3.

Bakit mahalagang masuri ang nilalaman ng bawat kabanata ng nobela? Ipaliwanag.

1. Ano ang. Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sa iyong sagutang papel, sagutan ang sumusunod na mga tanong.

LESSON 2. 2.

Ano-ano ang mga kaisipang namayani.

MABANGO = rosas PAGLUBOG NG ARAW =dapit-hapon Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Tukuyin ang tamang kahulugan ng mga imahe o simbolong ginamit sa sumusunod na pahayag.

TUWAANG Gawain sa Pagkatuto Bilang 4. Batay sa iyong natutuhan sa ating talakayan, isulat mo ang sumusunod na aytem na may kaugnayan sa mga konsepto sa bawat hanay.

. Isulat ang sagot sa sagutang papel.

Isulat ang sagot sa sagutang papel.
Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
Ano ang ipinakita.

Piliin sa sumusunod ang pinakatamang paglalarawan sa pangarap? A.

isulat ang sagot sa iyong sagutang papel Tatlong (3) konsepto na natutunan ko mula sa Aralin: 1.

Ipaliwanag ang bahaging ginagampanan ng pamilihan sa sambahayan. 1. Isulat ang iyong sagot sa iyong - 9374417.

Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. I. Ano ang mga patunay na mayroong mabuti at di-mabuting dulot ang. 1. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang tula. Music.

Ilipat sa talahanayan ang iyong mga isinulat na mithiin.

Hindi. Dalawang (2) mahalagang bagay na ayaw kong makalimutan mula sa Aralin: 1.

Isulat ang sagot sa sagutang papel.

sagutang papel.

.

Aling elemento ng musika ang tumutukoy sa kapal o nipis na tunog ng isang awitin? 2.

.